Stadgar

Stadgar för Hallands Naturskyddsförening
Länsförbund av Svenska Naturskyddsföreningen
Fastställda vid ordinarie länsstämma den 21 april 2013

 1. Organisation och verksamhetsområde

  Organisationens namn är Hallands Naturskyddsförening, länsförbund av Svenska Naturskyddsföreningen. Länsförbundets geografiska verksamhetsområde utgörs av Hallands län.

 2. Medlemmar

  Medlemmar i länsförbundet är de av Naturskyddsföreningens medlemmar som är bosatta inom länsförbundets verksamhetsområde. Enskild medlem har dock rätt att själv välja att tillhöra annat länsförbund och sådan övergång gäller från närmast följande årsskifte.
  Juridiska personer som är medlemmar i föreningen tillhör det länsförbund inom vars verksamhetsområde de har sitt säte.

 3. Verksamhet

  Länsförbundet skall regionalt verka för Naturskyddsföreningens ändamål:
  Verka för att hos människor väcka och underhålla känslan för naturen och dess värden,
  Verka för att människans samhälle och verksamhet anpassas efter naturens förutsättningar,
  Väcka opinion och påverka beslut rörande naturskydd och miljövård samt verka för skydd och vård av värdefull natur, bland annat genom markförvärv eller på annat sätt.
  Vidare skall länsförbundet stödja och utveckla kretsverksamheten, inventera det regionala utbildningsbehovet och erbjuda utbildning samt samordna kretsarna i det regionala natur- och miljövårdsarbetet.
  Länsförbundet handhar sina egna angelägenheter, antar egna stadgar och svarar för sina ekonomiska åtaganden. Länsförbundet kan inte utan godkännande av riksföreningens styrelse uppta särskilda medlemsavgifter av sina kretsar eller medlemmar. Länsförbundet har rätt att uppta annan avgift än medlemsavgift, t ex prenumeration på länsförbundstidskrift.

 4. Länsstämma

  Länsförbundets högsta beslutande organ är länsstämman som består av ombud för kretsarna. Enskild medlem får närvara vid stämman och har yttrande- och förslagsrätt. Kretsarna äger sända ombud till länsstämman i förhållande till föregående års medlemsantal enligt följande:

  • upp till 1000 medlemmar = 4 ombud
  • 1001-2000 medlemmar = 5 ombud
  • 2001 eller fler medlemmar = 6 ombud

  Varje ombud som upptagits i röstlängd har en röst. Vid förfall för ombud inträder suppleant. Ombud och suppleanter för dessa bör vara ledamöter eller suppleanter i kretsstyrelse och ska utses av respektive styrelse. Ombud får inte delta i beslut i ärende, inklusive val, som rör personen själv eller närstående. Sådant jäv eller andra förhållanden som kan innebära jäv ska anmälas till stämmopresidiet. I tveksamma fall avgör stämmopresidiet om jäv föreligger.

 5. Beslutsförhet och omröstning

  Länsstämman är beslutsför med det antal röstberättigade ombud som infunnit sig efter kallelse i laga ordning.
  Vid omröstning avgörs alla frågor med enkel majoritet med undantag för personval där relativ majoritet tillämpas. Avseende stadgeändring se § 16, avseende upplösning se § 17. Vid lika röstetal har stämmans ordförande utslagsröst utom vid val då lotten avgör.
  Omröstning sker öppet. Dock ska val ske med slutna sedlar när något ombud så begär.
  Vid val med slutna sedlar får valsedel ej uppta andra namn än de som ställts i proposition, ej heller får valsedel uppta fler namn än det antal som ska väljas. I sådana fall ogiltigförklaras valsedeln.

 6. Valbarhet

  Valbar till styrelse och valberedning är fysisk person som är medlem i länsförbundet, dock ej länsförbundets revisorer eller anställda inom länsförbundet, med undantag för arvoderad styrelseledamot. Till styrelseledamot får ej heller utses ledamot i valberedningen. Till ledamot i valberedningen får ej heller utses ledamot av länsförbundets styrelse eller till denne närstående person.

 7. Tidpunkt och kallelse

  Ordinarie länsstämma hålls före 15 maj. Dag och plats för stämma ska meddelas kretsar senast 30 dagar i förväg och på sätt styrelsen finner lämpligt.

 8. Vid ordinarie länsstämma ska förekomma:
  1. upprop och faställande av röstlängd
  2. fråga om stämman blivit behörigen utlyst
  3. val av ordförande för stämman
  4. anmälan om styrelsens val av sekreterare för stämman
  5. val av två justerare att jämte stämmans ordförande justera protokollet
  6. styrelsens verksamhetsberättelse
  7. revisorernas berättelse
  8. fastställande av resultat- och balansräkningar
  9. fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning
  10. fastställande av verksamhetsplan
  11. beslut om antalet styrelseledamöter och mandat för dessa
  12. val av ordförande i länsförbundet, tillika ordförande i styrelsen
  13. val av övriga styrelseledamöter
  14. eventuella fyllnadsval
  15. val av två revisorer och två revisorssuppleanter
  16. val av valberedning
  17. nominering av kandidater till riksföreningens valberedning att rapportera till riksföreningen senast 17 maj riksstämmoår
  18. ärenden som styrelsen förelägger stämman
  19. ärenden som väckts genom motion
  20. stämmans avslutande
 9. Extra länsstämma

  Extra stämma ska hållas när ordinarie stämma eller länsförbundets styrelse så beslutar, eller när minst en femtedel – dock minst två – av länsförbundets kretsar, eller revisorerna skriftligen påkallar extra stämma. Vid extra stämma får inte fattas beslut i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.

 10. Motioner

  Motionsrätt har krets och enskild fysisk medlem. Motion ska inges skriftligen till länsförbundets styrelse före den 1 februari det år motionen ska behandlas.
  Förslag som ska bli föremål för beslut ska senast 30 dagar före länsstämman avsändas till samtliga kretsar.
  Förslag som kommit in för sent kan bli föremål för överläggning men kan inte föranleda beslut på stämman.

 11. Styrelse

  Styrelsen är länsförbundets högsta beslutande organ då stämman inte är samlad. Styrelsen består av minst fem ledamöter varav en ordförande.
  Fältbiologerna ska därutöver beredas möjlighet att utse en ledamot i länsförbundsstyrelsen, om de är organiserade inom förbundets verksamhetsområde.

 12. Styrelsens beslutsförhet

  Styrelsen är beslutsför om minst halva antalet röstberättigade ledamöter är närvarande. Ledamot ska ej delta i beslut som rör personen själv eller närstående. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

 13. Firmateckning

  Länsförbundets firma tecknas i den ordning länsförbundets styrelse beslutar.

 14. Verksamhetsår och räkenskaper

  Länsförbundets verksamhetsår är kalenderår.
  Länsförbundets styrelse ska för räkenskaper som, vederbörligen avslutade för verksamhetsåret, tillsammans med verksamhetsberättelse ska överlämnas till revisorerna före utgången av nästföljande januari månad för granskning. Revisionsberättelse ska överlämnas till styrelsen senast den 1 mars.
  Räkenskaperna ska föras i enlighet med god redovisningssed.

 15. Verksamhetsberättelse

  Verksamhets- och revisionsberättelserna samt årsmötesprotokoll ska före den 15 juni sändas till riksföreningens kansli.

 16. Stadgeändring

  För ändring av länsförbundets stadgar krävs 2/3 majoritet. Förslag till ändring av stadgarna ska föreläggas genom proposition från styrelsen eller motion. När länsförbundets stadgar har ändrats, ska ändringarna meddelas till riksföreningen senast i samband med insändande av verksamhetsberättelsen.

 17. Upplösning

  Länsförbundet kan upplösas genom beslut av två på varandra följande länsstämmor med minst sex månaders mellanrum, varav den ena ska vara ordinarie. För giltighet ska sådana beslut fattas med minst ¾ majoritet.
  Upplöses länsförbundet, eller upphör dess verksamhet på annat sätt, tillfaller dess behållna tillgångar Hallands Naturskyddsförening.

Ladda ner stadgarna som pdf