Ginstpriset

Är vårt pris som delas ut årligen till en individ, grupp, eller organisation som gjort något extraordinärt för naturen.

Hallands Naturskyddsföreningens Ginstpris för 2023
tilldelas
Havsnätverket Laholmsbukten

För ert arbete med att värna natur och miljö i Laholmsbukten, både i havet och på stranden, och där er ambition är att Laholmsbukten ska få status som ett marint naturreservat.

Sedan Havsnätverket Laholmsbukten bildades hösten 2018 har ni lagt ett ner ett stort engagemang på att hålla olika aktiviteter i form av exkursioner, vandringar, föreläsningar och seminarier. Dessa har rönt ett stort intresse och bidragit till att sprida kunskap om Laholmsbuktens miljö. Ni sprider även god kunskap genom er Facebook-sida som i dagsläget lockar över 1 000 följare.

Havsnätverket Laholmsbukten är också ett mycket gott exempel på ett lyckat samarbete mellan olika kretsar inom Naturskyddsföreningen. I det här fallet kretsarna i Halmstad, Södra Halland samt Bjäre.

Stort tack för ert arbete!

Tidigare pristagare

Ginstpriset 2022: Stensåns vattenråd

Ginstpriset 2022, Stensåns vattenråd
Ginspriset 2022 gavs ut till vattenrådet för dess insats med att värna miljön i vattenavrinningsområdet.

För ert arbete med att värna miljön i Stensåns vattenavrinningsområde, där ni har ambitionen att lämna över en välbevarad miljö till barn och barnbarn.
Sedan Stensåns vattenråd bildades enligt EU:s vattendirektiv år 2008 har ni framgångsrikt verkat för en hållbar förvaltning av vattenresurserna. Ni har inventerat vattendragen, inte bara ån utan även större och mindre biflöden, och kartlagt förekomsten av hotade arter som nejonöga m.fl. Samtidigt har ni bekämpat invasiva arter som t.ex sjögull. Ni har ägnat mycket praktiskt arbete åt att återställa lekbottnar och fiskevägar. Ni sprider också kunskap till allmänheten, både genom guidade vandringar, foton och filmer ni publicerar på Facebook.

Ginstpriset 2021: Blomrika vägkanter, (Ebba Werner och Frida Nettelbladt)

Ginspriset 2021 gavs ut till två personer var för sig för deras insats med blomrika vägkanter.

Ebba Werner

Ebba Werner, Blomrika vägkanter Ginstpristagare 2021

För ditt arbete med Blomrika Vägkanter där du med stor målmedvetenhet under de senaste 4 åren jobbat hårt för att öka den biologiska mångfalden längs våra vägar. Du har tagit fram två mycket fina och pedagogiska informationsbroschyrer tillsammans med illustratören Frida Nettelbladt.Intresset har varit stort i hela landet tack vare att materialet är lätt att ta till sig. Ditt deltagande i många informationsmöten med vägföreningar har varit en viktig del.Blomrika Vägkanter visar på hur verklig miljöpåverkan kan genomföras, ett praktexempel på hur små lokala åtgärder kan påverka det stora hela.

Frida Nettelbladt

Frida Nettelbladt, Blomrika vägkanter Ginstpristagare 2021

För ditt arbete med Blomrika Vägkanter där du med stor skicklighet har illustrerat två pedagogiska broschyrer tillsammans med Ebba Werner. Intresset har varit stort i hela landet tack vare att materialet är lätt att ta till sig.Här förklaras vikten av blomrika vägkanter på ett sätt så det når målgruppen. Blomrika Vägkanter visar hur verklig miljöpåverkan kan genomföras, ett praktexempel på hur små lokala åtgärder kan påverka det stora hela.

Ginstpriset 2020 gick till Linda Landberg

Med ett brinnande engagemang för djur, natur och miljö inspirerar du människor i alla åldrar.
Med ett öppet sinne välkomnar du besökare till Naturum, som numer har blivit Fjärås mittpunkt.
Med fina och intressanta utställningar väcker du nyfikenhet inför naturen hos både barn och vuxna.

Ginstpriset 2019: Varbergs Flugfiskeklubb

Varbergs flugfiskeklubb har under mer än 30 år arbetat för att återställa och värna Himleåns natur. Klubbens engagemang och hårda arbete har resulterat i en lång rad åtgärder som inte bara gynnar fisken i ån, utan även den biologiska mångfalden generellt.
Varbergs flugfiskeklubbs framgångsrika arbete för åns naturvärden är ett utmärkt exempel på hur viktigt det ideella naturvårdsarbetet är.

Ginstpriset 2018: Andrea Stiuca

Andrea har med brinnande engagemang, okuvlig vilja och stort tålamod skapat en hållbar mötesplats i Falkenberg. Ett ekologiskt koncept är grunden.
Med enastående pedagogisk förmåga för Andrea ut ett budskap om hållbar konsumtion och hälsosamt leverne. Ett budskap som tillsammans med de ekologiska produkterna i butiken kan inspirera oss i en alltmer konsumtionsinriktade värld.

Ginstpriset 2017: Nils-Olof Petersson (Björkelund)

Tusen och åter tusen timmar har Nils-Olof lagt ner på ideellt arbete i naturvårdens tecken.
Vardagar som helger arbetar Nils-Olof med naturvårdande åtgärder på Naturskyddsföreningens fastighet Björkelund.
Nils-Olof har genom sitt arbete varit en av stöttepelarna att utveckla fastigheten mot en mönsterfastighet för den biologiska mångfalden.

Ginstpriset 2016: Per Landgren

Dagligen under många år utan ersättning plockat skräp i Hylte samhälle. Alltid noggrann sortering och återvinning är hans motto. Per är en person som själv gör minimala ekologiska fotspår. Lever mycket nära naturen och trivs bäst nära förnan. Han är mycket vänlig och naturens bästa vän”.

Ginstpriset 2015: Lars-Erik Magnusson

Som erkänd botaniker i Halland på ett osjälviskt och engagerat sätt, under många år, tagit sig an att bevara och visa upp den halländska floran, både i fält och i bild. Han har som samordnare för floraväktarna fokuserat på rödlistade växter och deras utsatta situation.

Ginstpriset 2014: Anette Seldén

Annette har under många år dokumenterat Kungsbacka Naturreservat. Resultatet har blivit utställningar, ett antal föreläsningar samt boken Kungsbacka- en bok om naturen. och även ett antal föreläsningar med bildspel och film. Hennes gedigna och högkvalitativa arbete har gett många människor inblick i de naturvärden som finns i vår närhet

Ginstpriset 2013: Inger Wennerlund

Med oförtröttlig energi har Inger engagerat sig för naturens bästa i samhällsfrågor och letat fakta kring etableringar som hotar känslig natur. Hon visar stor kunskap om den juridiska processen både lokalt och nationellt, vilket kommit vår ömtåliga natur till godo.

Ginstpriset 2012: Bengt & Catarina Nilsson (Tångagårds Gårdsbutik)

Med gedigna kunskaper och idogt arbete har de tidigt utvecklat KRAV-märkt ekologisk odling som även gynnar den biologiska mångfalden

Ginstpriset 2011: Kjell Georgsson

Kjell har varit en av dem som var drivande i det omfattande arbetet med att ta fram bokverket Hallands Flora.
Han startade och organiserade det viktiga arbetet med floraväkteriet i Halland och idag är han även en av Hallands flitigaste rapportörer på www.artportalen.se

Han har en mycket gedigen och bred kunskap inom naturområdet och är en god pedagog som kan väcka intresse för naturen.
På kvicka fötter guidar han både stora och små och delar gärna med sig av sina kunskaper till skolelever, studenter, ideella föreningar och i andra sammanhang.
Samtidigt är Kjell en ödmjuk person som inte försöker briljera med sina kunskaper.

Han är inte heller främmande för att handgripligen ta itu med praktiskt naturvårdsarbete vid exempelvis vårbränning av hedar.
Allt som allt gör detta Kjell till en respekterad förgrundsfigur för naturvården i Halland

Ginstpriset 2010: Bertil Holmén

Går till en riktig smålänning, med fötterna i myllan. Tillsammans med sin bror har han drivit både jordbruk och skogsbruk samtidigt som de var småföretagare. Från att ha varit Supras försöksgård lades hela gården om till ekologisk odling på 80-talet.
Händig är vår pristagare i trä-, plast- och metallslöjd och en hel del egna uppfinningar har det blivit. Stark i viljan och aldrig rädd att pröva nytt. Tidigt byggde han egna solfångare och vindkraftverk.

Bertil har varit orienterare, men blev sliten i kroppen och syns nu mer på cykel. Han har ett särskilt förhållande till skog och stora träd och har inventerat dessa i Hylte kommun.
Han är flitig i hembygdsarbetet, letar torp, dialekter och sägner. Flink med lien i hembygdsparken och är även ”renskötare” åt vägverket för att bevara mångfalden i vägrenen.

Bertil har övergått från vanlig jakt till jakt med filmkameran där han dokumenterar små och stora djur men framförallt vad som händer i bygden.
Han var aktiv i kommunens naturvårdsnämnd och även dess ordförande.

I Naturskyddsföreningen känner vi Bertil som en mycket intresserad, rent av nyfiken person, som även gärna berättar om sina upptäckter och iakttagelser. Med hans egna bilder blir det ännu mer intressant. Vi ser honom som en mycket bra guide ute i skog och mark och han är aldrig nödbedd att hjälpa till.

Tack för att du med en smålännings envishet verkar för ett brett natur- och miljöintresse.

Ginstpriset 2009: Sven-Erik Jönsson

Med sitt mångåriga ideella arbete med naturfrågor i Södra Halland samt för sin entusiasm och villighet att dela med sig av sin rika kunskap om växter, fåglar och svampar.

Ginstpriset 2008: Föreningen Den Goda Jorden.

En organisation, som dock har kommit till stånd tack vare en verklig eldsjäl (Anders Stenström), som genom sitt engagemang, sin övertygelse och sin insikt och sitt kunnande har lyckats förmedla detta och samla människor bakom en bärande idé.
En ide, som främjar ekonomisk, social och miljömässig utveckling på landsbygden, genom att vidmakthålla och ge möjlighet för en småskalig verksamhet och produktion.

Organisationen har samlat människor kring en samsyn kring medvetande om det ändliga i vår planets tillgång på god åkerjord. Man arbetar därmed för att rädda så mycket som möjligt av den goda odlingsbara jorden från exploatering, genom att försöka förhindra att den tas i anspråk för industrimark eller för anläggning av vägar eller liknande.

Ginstpriset 2007: Bo och Ann-Mai Rahmberg

För sin annorlunda djuruppfödning där man vårdar både boskap och natur samtidigt som man producerar och säljer en lokal produkt av högsta
kvalité.

Ginstpriset 2006: Ingemar Alenäs

En oförtröttlig kämpe för miljövården, en person, som besitter stora biologikunskaper, och som har en varm omtanke om människor och natur

Ginstpriset 2005: Ove Andersson

För sitt mångåriga engagemang och arbete med att tillverka och sätta upp fågelholkar.
I detta arbete har han fått med både barn och vuxna runt om i sin hembygd. Ett annat nämnvärt engagemang är att skydda ekoxarna som lever i området strax bredvid hans barndomshem. För att sprida kunskap om ekoxarna ordnar han exkursioner.
Ove är ett föredöme i naturvård genom sitt intresse för och engagemang i flera olika projekt och därmed en mycket värdig mottagare av ginstpriset.

Ginstpriset 2004: Anita Skantze

Ginstpriset 2003: Ebba Werner

Ginstpriset 2002: Bernt Gustavsson

Ginstpriset 2001: Volmer Lind

Ginstpriset 2000: Tomas Åshede

Ginstpriset 1999: Här saknar vi kunskap. Någon som vet?

Ginstpriset 1998: Projekt Hallands Flora

Ginstpriset instiftades 1998

Senast uppdaterad: 2023-03-27