Dagordning


Dagordning för länsstämma 2014
13 april på Skårs Gård, Fjärås

1 Länsstämman öppnas
2 Val av ordförande till stämman
3 Anmälan av styrelsens val av sekreterare till stämman
4 Val av två justerare att jämte stämmans ordförande justera protokollet
5 Upprop och fastställande av röstlängd
6 Fråga om stämman blivit behörigen utlyst
7 Styrelsens verksamhetsberättelse
8 Revisorernas berättelse
9 Fastställande av resultat och balansräkningar
10 Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning
11 Fastställande av verksamhetsplan
12 Beslut om antalet styrelseledamöter och mandat för dessa
13 Val av ordförande i länsförbundet, tillika ordförande i styrelsen
14 Val av övriga styrelseledamöter
15 Eventuella fyllnadsval
16 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
17 Val av valberedning
18 Nominering av kandidater till riksföreningens valberedning
19 Ärenden som väckts genom motion
20 Nästa års länsstämma
21 Ginstpriset
22 Övriga frågor
23 Stämmans avslutande